Veterinarska stanica Bugojno d.o.o je privatna stanica na području Općine Bugojno, koja je počela sa radom davne 1950-te, čiji je osnivač bila općina Bugojno na čelu sa ruskim doktorom Vasiljevom. Kada je veterinarsku stanicu 1970.godine u Bugojnu preuzeo Ljupko Papić dr.vet.med. doživjela je svoj procvat i bila je među pet najorganizovanijih veterinarskih stanica u bivšoj Jugoslaviji.

Vetrinarska stanica u Bugojnu nikada nije prestala sa radom, čak je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu pružala veterinarske usluge pod rukovodstvom Nadžide Mlačo dr.vet.med., koja je sačuvala veterinarsku infrastrukturu tokom rata, koja je i poslije rata postigla veliki uspjeh u veterinarskoj znanosti i opće dobro za veterinarsku stanicu Bugojno.

Veterinarska stanica ima tradiciju uspješnog obavljanja veterinarske djelatnosti kroz dugi niz godina. Veterinarska stanica Bugojno ima misiju očuvanja zdravlja životinja i životinjskih proizvoda, a samim tim i očuvanja zdravlja ljudi i zaštite okoliša.

Trenutno zapošljava 5 doktora veterinarske medicine  i 2 veterinarska tehničara, čiji ciljevi su svakodnevna briga o vašim životinjama i sa stočarskog i sa društvenog aspekta, te  pružaju veterinarske usluge i odgovaraju na sva postavljena pitanja u svezi Vaših životinja.

Naša vizija je ostvarivanje što boljih poslovnih odnosa, te kvalitetnom brigom o zaposlenicima ostvarivanje zadanih ciljeva u korist svih klijenata, zaposlenika i šire društvene zajednice. Cilj je unaprijediti veterinarsku djelatnost stalnim usavršavanjem i motiviranjem svojih zaposlenika, podignuti veterinarsku djelatnost na višu razinu u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga.

 

Profile Information

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.30 MB (+0.302) - afterLoad
Application 0.050 seconds (+0.050); 1.15 MB (+0.845) - afterInitialise
Application 0.071 seconds (+0.021); 2.58 MB (+1.438) - afterRoute
Application 0.133 seconds (+0.062); 3.30 MB (+0.711) - afterDispatch
Application 0.148 seconds (+0.015); 3.40 MB (+0.107) - beforeRenderModule mod_menu (Australian Parks )
Application 0.167 seconds (+0.020); 3.43 MB (+0.027) - afterRenderModule mod_menu (Australian Parks )
Application 0.168 seconds (+0.000); 3.42 MB (-0.006) - beforeRenderModule mod_custom (About Parks)
Application 0.170 seconds (+0.002); 3.43 MB (+0.011) - afterRenderModule mod_custom (About Parks)
Application 0.170 seconds (+0.000); 3.43 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_articles_latest (Latest Park Blogs)
Application 0.241 seconds (+0.071); 3.50 MB (+0.064) - afterRenderModule mod_articles_latest (Latest Park Blogs)
Application 0.241 seconds (+0.000); 3.49 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.256 seconds (+0.015); 3.52 MB (+0.022) - afterRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.256 seconds (+0.000); 3.51 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_search (Search)
Application 0.280 seconds (+0.024); 3.53 MB (+0.019) - afterRenderModule mod_search (Search)
Application 0.291 seconds (+0.010); 3.57 MB (+0.036) - afterRender

Memory Usage

3.59 MB (3,759,952 Bytes)

21 Queries Logged

 1. SELECT `data`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = 'll4hc18suftub9kj0hjc97hpm1'
 2. DELETE
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `time` < 1580030535
 3. SELECT `session_id`
    FROM `cxxs_session`
    WHERE `session_id` = 'll4hc18suftub9kj0hjc97hpm1'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('ll4hc18suftub9kj0hjc97hpm1', 0, 1580031435)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `cxxs_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM cxxs_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM cxxs_menu AS m
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 11. SELECT *
    FROM cxxs_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 12. SELECT id, home, template, s.params
    FROM cxxs_template_styles as s
    LEFT JOIN cxxs_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 13. SELECT a.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 14. SELECT b.rules
    FROM cxxs_assets AS a
    LEFT JOIN cxxs_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 15. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 6
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 09:37:15')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 09:37:15')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 16. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM cxxs_categories as c
    LEFT JOIN cxxs_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=77
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 17. UPDATE cxxs_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 6
 18. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM cxxs_modules AS m
    LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN cxxs_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2020-01-26 09:37:15')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2020-01-26 09:37:15')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 243 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 19. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM cxxs_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_weblinks'
 20. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM cxxs_content AS a
    LEFT JOIN cxxs_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN cxxs_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN cxxs_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN cxxs_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid = 35
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-26 09:37:15')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-26 09:37:15')
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 21. UPDATE `cxxs_session`
    SET `data` = '2apZ1O8B-aDTeQ9Qj2p-DrCv2UvYiQAVKL9tKUITHCOOoy9yNKQEINm4oNyUq32XOJfac_hxPRw2cLaax8MUlGrGa5-uX4dfGg8zoh_jd_cX_TK72R4yk60jsgEYvNr4j2pK0ABhkkPLr8W70dJMYenc5b05uNwOOHP5qB7V_kuQ3lBDhfQVQWnCk8MJZO5xIOcEuhQe-TJV0n8IkS2oAEijYlcwdznb3EJXx4CQH7ie9WsU_AcogvyxjYUEftfb2kf2UbEj1HRyQnh-n2u9Bm4XG0HoZYkQTAR5l03ElbMlLXCXmWYnjCvphbMLfjT4rwr0If7G4rr8VW9Aky-Z_4H7Dkn-eC87Mg8kt8rMSH0JjmbqWcU8dYAN3pgSmgFLsQ8ss2BFqKT1NUdVIA2oVx5naix2kEBMQKmetYC-nJwbns5_vLDTnzRr5VE-kU1KmAu6gii96zJ6YYqEd3Z-GruxBYxx-oDVRelIW0pXqbb058tTpS74od9W8L90ISt2eDUC3vb8xQgyliJIy2ElE-6HUt7LFgBcA6xXP9I0mT2flEgfwEfTwsdI-gKvQBAR0HpsHkZx4Yj-PI2XhqJRN2zwItB0hxlmrapPUDvtDwC4HIPxkRP5Esp5drW9XNYAPC8AAUc0bPLoeeB-dEV13fR0ZWR0Gzb3ZezoLVMSGEX2Ze11UT8AIdgtTAmOs5jQw7x-p40Cm8HGChxxnRJss8AdmZWFshm3zPxYxAaKoNthshCk3xQp9VhNqQRNVESGP1tnlA-zpkNshTKCP_9bNbTNLvcvz8nBX1F6KJ_3fpzmGZ_CNre9VHD5eyzKdPz2XZpvo620fEdexMnTPlh4tbo5eXNRpHL6yhNkdm4MG9eU_KP-u3S1gcY5jpbar82Xiy5W_jLeicfCYJsxhSuruJSBHbsEHAj0WWYX7zOKlCPhIrTB4n2x0oiVcwQ11bQBbWYJtOSfzn-amGN7fBiTy0xgyDTX49GybiyEr3DAqbHiV5beOlHUBgi548W-nazGRZqHvZe4gbHzhKxkE9GMqoiveo4f-Zhut7xR613ebMsQdPYTbZaQqYRPFz2xPzd6MFwuRF-84kVgD957rgAnBKgZ5WBUxDeNiopezSoRzEMIjLisMDBDJcq_RWOy8R6Y68KinkmTQwCZ9qyr9YyWjQ..', `time` = 1580031435
    WHERE `session_id` = 'll4hc18suftub9kj0hjc97hpm1'

18 Query Types Logged, Sorted by Occurrences.

SELECT Tables:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM cxxs_extensions
 2. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 3. 1 × SELECT b.rules FROM cxxs_assets AS a LEFT JOIN cxxs_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 4. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM cxxs_categories as c LEFT JOIN cxxs_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM cxxs_modules AS m LEFT JOIN cxxs_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 6. 1 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM cxxs_content AS a LEFT JOIN cxxs_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN cxxs_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN cxxs_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN cxxs_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN cxxs_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN cxxs_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM cxxs_categories AS cat JOIN cxxs_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 7. 1 × SELECT a.rules FROM cxxs_assets AS a
 8. 1 × SELECT * FROM cxxs_languages
 9. 1 × SELECT id, rules FROM `cxxs_viewlevels
 10. 1 × SELECT `session_id` FROM `cxxs_session`
 11. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM cxxs_extensions
 12. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM cxxs_menu AS m LEFT JOIN cxxs_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 13. 1 × SELECT `data` FROM `cxxs_session`
 14. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM cxxs_template_styles as s LEFT JOIN cxxs_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
OTHER Tables:
 1. 1 × UPDATE `cxxs_session` SET `data` = '2apZ1O8B-aDTeQ9Qj2p-DrCv2UvYiQAVKL9tKUITHCOOoy9yNKQEINm4oNyUq32XOJfac_hxPRw2cLaax8MUlGrGa5-uX4dfGg8zoh_jd_cX_TK72R4yk60jsgEYvNr4j2pK0ABhkkPLr8W70dJMYenc5b05uNwOOHP5qB7V_kuQ3lBDhfQVQWnCk8MJZO5xIOcEuhQe-TJV0n8IkS2oAEijYlcwdznb3EJXx4CQH7ie9WsU_AcogvyxjYUEftfb2kf2UbEj1HRyQnh-n2u9Bm4XG0HoZYkQTAR5l03ElbMlLXCXmWYnjCvphbMLfjT4rwr0If7G4rr8VW9Aky-Z_4H7Dkn-eC87Mg8kt8rMSH0JjmbqWcU8dYAN3pgSmgFLsQ8ss2BFqKT1NUdVIA2oVx5naix2kEBMQKmetYC-nJwbns5_vLDTnzRr5VE-kU1KmAu6gii96zJ6YYqEd3Z-GruxBYxx-oDVRelIW0pXqbb058tTpS74od9W8L90ISt2eDUC3vb8xQgyliJIy2ElE-6HUt7LFgBcA6xXP9I0mT2flEgfwEfTwsdI-gKvQBAR0HpsHkZx4Yj-PI2XhqJRN2zwItB0hxlmrapPUDvtDwC4HIPxkRP5Esp5drW9XNYAPC8AAUc0bPLoeeB-dEV13fR0ZWR0Gzb3ZezoLVMSGEX2Ze11UT8AIdgtTAmOs5jQw7x-p40Cm8HGChxxnRJss8AdmZWFshm3zPxYxAaKoNthshCk3xQp9VhNqQRNVESGP1tnlA-zpkNshTKCP_9bNbTNLvcvz8nBX1F6KJ_3fpzmGZ_CNre9VHD5eyzKdPz2XZpvo620fEdexMnTPlh4tbo5eXNRpHL6yhNkdm4MG9eU_KP-u3S1gcY5jpbar82Xiy5W_jLeicfCYJsxhSuruJSBHbsEHAj0WWYX7zOKlCPhIrTB4n2x0oiVcwQ11bQBbWYJtOSfzn-amGN7fBiTy0xgyDTX49GybiyEr3DAqbHiV5beOlHUBgi548W-nazGRZqHvZe4gbHzhKxkE9GMqoiveo4f-Zhut7xR613ebMsQdPYTbZaQqYRPFz2xPzd6MFwuRF-84kVgD957rgAnBKgZ5WBUxDeNiopezSoRzEMIjLisMDBDJcq_RWOy8R6Y68KinkmTQwCZ9qyr9YyWjQ..', `time` = 1580031435
 2. 1 × UPDATE cxxs_content SET hits = hits + 1
 3. 1 × INSERT INTO `cxxs_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ll4hc18suftub9kj0hjc97hpm1', 0, 1580031435
 4. 1 × DELETE FROM `cxxs_session`